İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 25.10.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş ve bu karar 14.11.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.   

Screen shot 2011-06-23 at 15.42.59.png
Hukuk Fakültemizin kuruluş çalışmalarını yürütmekle görevlendirilen Prof. Dr. M. Macit Kenanoğlu tarafından Türk hukuk sisteminin problemleri ve daha genel olarak hukuk eğitiminin problemlerine bir cevap olmak üzere, mevcut hukuk fakültelerine göre daha farklı bir eğitim içeriği oluşturabilmek amacıyla hukuk alanında önde gelen akademisyenler ve yüksek yargı organlarının başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Uzun dönem Adalet Bakanlığı yapmış olan Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Oltan Sungurlu ile başlayan görüşmeler Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Yargıtay Başkanı gibi yüksek yargı organları başkanları ve çok sayıda akademisyen ve bürokratla yapılan görüşmelerle devam etmiş ve bu görüşmelerden çıkan ortak kanaatler neticesinde bir program oluşturulmuştur.
 
Yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan ortak kanaat, hukukçuların yabancı dil eğitimine önem verilmesi ve yabancı dile hakim hukukçuların yetiştirilmesi, hukuk eğitiminde özellikle yeni gelişmekte olan branşların göz önüne alınması ve uygulamaya önem verilmesi, hukuk eğitimi için vazgeçilmez önem arz eden mantık ve matematiksel düşünceyi göz önüne alma zorunluluğu,  uygulama içerisinde görev yapan hakim ve savcıların fakülteden mezun olduktan sonra hukuk teorisi ile bağlarının koparılmaması noktaları üzerinde yoğunlaşmıştır.
 
 
 
 
Hukuk Fakültemizin yapılandırılması görüşmeleri ile ilgili önemli bir toplantı ülkemizin en önde gelen Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun ile gerçekleştirilmiştir.  Üniversitemiz binasında gerçekleştirilen toplantıda Prof Dr. Ergun Özbudun hukuk eğitiminde hukukçu olarak yetişecek olanlara sosyal bilim mantığının verilmesi gereğinden hareketle hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi, siyaset bilimi gibi alanlarda bir bilimsel hazırlık eğitiminin verilmesinin önemi üzerinde durmuştur. Yapılabilirse hukuk fakültesindeki eğitimin süresinin uzatılması fikrine sıcak baktığını ifade eden Özbudun, özellikle yabancı dile hakim ve uluslararası alanda çalışma nitelik ve kapasitesine sahip hukukçu ihtiyacının karşılanması gerektiği kanaatini ifade etmiştir. Öğrencilerin düşünme ve öğrenme yeteneklerinin geliştirilebilmesi için bir takım uygulamaların önemine işaret eden Prof. Dr. Ergun Özbudun İstanbul Şehir Üniversitesi'nin bu nitelikte bir hukuk fakültesi kurabilecek yetenek ve alt yapıya sahip olduğunu ifade ederek üniversitemizin bu yöndeki çalışmalarını takdirle karşıladığını beyan etmiştir. 

ergun_ozbudun.jpg

Keza diğer görüşmelerde de hukuk eğitimi alacak kişilerin özellikle düşünce yeteneklerini geliştirici uygulamalara ağırlık verilmesi ve bu çerçevede sosyal bilimlerin diğer alanlarından yararlanma ve özellikle edebi eserlerin okutulması  ihtiyacı üzerinde durulmuştur.Hukuk fakültesinde öğretilen derslerin içerik olarak da yeniden yazılması ihtiyacından bahsedilmiş, ders kitaplarında teorik olarak bahsedilen uygulamaların öğrenciler açısından faydalı olabilmesi için uygulamanın da beraberinde verilmesi gereği ve zorunlu uygulamalı eğitimlerin de sisteme dahil edilmesinin önemi üzerinde durulmuştur.  
Kısaca ifade etmek gerekirse aşağıdaki hususların öne çıktığını ifade edebiliriz:

  Dört yıllık eğitimin hukuk fakülteleri için yeterli olmadığı
●  Mutlaka yabancı dil bilen öğrencilerin yetiştirilmesi
●  Hukuk eğitiminin pratik hayatla irtibatını sağlayacak bir içerikte sunulması
●  Hukuk fikrinin ve düşüncesinin oluşumunu ve yerleşmesini sağlayacak derslerin öne çıkarılması (Felsefe, Sosyoloji, Mantık, vb.)
●  Ders programının güncel gelişmeleri takip edebilecek bir içerikte sunulması (AB Hukuku, Rekabet Hukuku, Mukayeseli Hukuk Sistemleri vb.)
  Öğrencilerin yazma ve muhakeme yeteneklerinin artırılmasına yönelik bir program
  Bitirme tezi türü çalışmaların programa eklenmesi
  Az sayıda öğrenciden oluşan sınıflar
  Seçimlik derslerin artırılması
  Nitelikli akademik kadroların kazanılması
  Öğretim üyelerinin tam zamanlı olarak istihdam edilmesi
 
Bu hususlar dikkate alınarak İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, öğrencilerin düşünme ve muhakeme yeteneklerini geliştirmek amacıyla benimsediği ortak ders uygulaması çerçevesinde sosyal bilim disiplinlerinin diğer dallarında temel birtakım derslerin hukuk öğrencileri tarafından da takip edilmesinin faydalı olacağı düşüncesiyle ders programında bu tür derslere de ağırlık vermiştir. Böylece hukuk fakültesi öğrencileri sadece teknik hukuk değil, hukuki olayların sosyal, felsefi ve siyasi yönlerini de görebilecek yetenek ve donanıma sahip olacaklardır. 

​​​​