Nihat Bulut

Marmara Üniversitesi Hukuk Fa­kül­te­si’nden me­zun ol­du (1992).  Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fa­kül­te­si’nde araş­tır­ma gö­rev­li­liğine başladı (1993) Bu arada, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Programında  "Çağdaş Devletin İki Boyutu : Özgürleştirme ve Özelleştirme" baş­lık­lı tezle yük­sek li­sansı  (1994) ve “1982 Anayasası Çerçevesinde Türkiye’de Siyasal Katılım” adlı çalışmasıyla doktorayı tamamlayıp (1998) öğretim üyeliğine atandı (1999). Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yanı sıra Cumhuriyet Üniversitesi (1999-2001) ve Gaziosmanpaşa Üniversitelerinde (2005-2009) Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku derslerini yürüttü. 2004 yılında doçent, 2009 yılında profesör oldu. Erzincan Üniversitesi’nde, İİBF Dekanlığı (2009-2011), Hukuk Fakültesi Dekan Vekilliği (2010-2011), Rektör Yardımcılığı (2009-2010) ve Rektör Vekilliği (2010) görevlerinde bulundu.  Ça­lış­ma­la­rı­nı Devlet Kuramı ve İnsan Hakları üzerinde yo­ğun­laş­tır­dı.  Feodaliteden Küreselleşmeye Ekonomik İktidar Siyasal İktidar İlişkisi, (Seçkin Yayınları, Ankara 2003) ve Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, (Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2009) başlıklı kitapları yayımlandı. Küreselleşme ve Türkiye: Türkiye’de Devletin Gelişimi, (Seçkin Y., Ankara, 2007) ve Genel Kamu Hukuku, (M. Akad/B. Dinçkol, Der Y., İstanbul, 2010) adlı kitaplarda bölüm yazarlığı yaptı. Çe­şit­li der­gi­ler­de yayım­lan­mış ma­ka­le­le­ri vardır. 2011 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi kadrosuna katılmıştır​.(Detaylı bilgi için tıklayınız.)

 

 

Macit Kenanoğlu
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. (1990).  Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamladı. (1991).  Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında “1982 Anayasasında Düşünce Hürriyeti” adlı tezle yüksek lisansını (1993) tamamladıktan sonra,  1994 yılında hem Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Kamu Hukuku alanında hem de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde  Siyaset Bilimi alanında doktora programına başladı.  “Osmanlı Devletinde Millet Sistemi ve Gayrimüslimlerin Hukuki Statüleri” adlı tezle Kamu Hukuku alanındaki doktorasını 2001 yılında tamamlayarak “Hukuk Doktoru”, “1858 Arazi Kanunnamesinin Osmanlı Sosyal ve Siyasi Hayatı Üzerine Etkileri” adlı tezle Siyaset Bilimi alanındaki doktorasını 2002 yılında tamamlayarak “Siyaset Bilimi Doktoru” oldu. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Fatih Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi bünyesinde görev yaptı. Akademik ve idari görevler yanında 2005-2008 yılları arasında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. 2010 yılında Hukuk Fakültesini kurmak üzere İstanbul Şehir Üniversitesine katıldı. Prof. Dr. M. Macit Kenanoğlu’nun yayınlanmış çok sayıda kitabı,  ulusal ve uluslararası dergi ve sempozyumlarda yayınlanmış makaleleri ve tebliğleri bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlara üyeliği yanında çok sayıda dergide yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yapmıştır. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)
Mahmut Koca (Kamu Hukuku Bölüm Başkanı)

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu (1991). Yüksek lisansını “TCK’da intihara ikna ve yardım suçu” adlı tezle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (1993), doktorasını ise “Hazırlık Soruşturmasında Sanığın Savunma Hakkı” isimli tezle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (1998) yaptı. 2004 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi (1993-2004) ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (2004-2011) görev yaptı. 2011 yılının Mayıs ayında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesine katıldı. Üniversitedeki akademik ve idari görevlerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu PFDK üyeliği (2005), Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği (2011-2012), YÖK Hukuk Müşavirliği (2008-) görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Mahmut Koca’nın uzmanlık alanı olan ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında yayınlanmış çok sayıda kitabı  ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri ve bu nitelikte dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Yayınlanan kitapları arasında, Yağma Cürümleri (Ankara, 2003), Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (İlhan Üzülmez ile birlikte) (5. Bası, Ankara, 2012) önemli yer tutmaktadır. Ayrıca çok sayıda hukuk dergisinde yayın kurulu, danışma kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yapmaktadır. ​(Detaylı bilgi için tıklayınız.)

 

 

Ergun Özbudun

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Ergun Özbudun, doktorasını aynı üniversitede Kamu Hukuku alanında tamamladı. Bilkent ve Ankara Üniversitelerinde görev yapan Özbudun, Chicago, Harvard, Princeton, Columbia, Georgetown Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Başlıca çalışma alanları; Anayasa Hukuku, Siyaset Bilimi, Siyasi Partiler ve Parlamento Hukukudur. (Detaylı bilgi için tıklayınız.​)​

Serap Yazıcı

1984’de, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yazıcı, 1986’da, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında “CHP’nin Niteliği ve Laiklik Politikası” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1995’te, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında “Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2000’de, “Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme” başlıklı teziyle doçentlik unvanına hak kazandı. 2009’da, “Demokratikleşme Sürecinde Türkiye” ve “Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine” başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı. Pek çok yarışmada çeşitli derecelere sahip olan Yazıcı, bugüne kadar, anayasa hukukunun temel meseleleri, insan haklarının çeşitli boyutları, hükümet sistemleri, Türkiye’de demokratikleşme, sivilleşme, liberalleşme ve Türkiye siyasetinin çeşitli problemleri üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok panel ve sempozyumda tebliğ sunmuştur. 1988’den 1997’ye kadar Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak, 1997’den 2012’ye kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ağustos 2012’den itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.​ (Detaylı bilgi için tıklayınız.​)

 

Mustafa Alper Gümüş

​5.10.1972 tarihinde Ankara’da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı lisansı eğitimini, 1992 yılında bitirdi. Avukatlık stajını takiben 1994 yılı Ekim ayında yeni açılan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1995 yılı eylül ayında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na kadrosunun naklinden sonra; 2000 yılı Nisan ayında T.C. Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki özel hukuk doktora programı kapsamında hazırladığı, “Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu” isimli teziyle “Hukuk Doktoru”; 2006 yılı Aralık ayında "Medeni Hukuk Doçenti" ünvanını elde etti. 31.01.2012 tarihine kadar Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 09.02.2012 tarihinde Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "medeni hukuk profesörü" olarak atandı. 31.01.2013 tarihinde buradaki görevinden ayrıldı. Nisan 2013 itibariyle İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yine tam zamanlı öğretim üyesi olarak göreve başladı.​ (Detaylı bilgi için tıklayınız.)​

Yusuf Çalışkan

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup (1993) yüksek lisansını Case Western University (1998), doktorasını Washington University in St. Louis’de (2002) tamamladı. “Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları: WIPO Tahkimi ve Dünya Ticaret Örgütü” başlıklı çalışması ile 2009 yılında doçent unvanını almıştır.  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2002-2011) ve Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (2011-2013) görev yaptı.  Başlıca çalışma alanları: Uluslararası Özel Hukuk, Uluslararası Yatırım Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Uluslararası Tahkimdir.​(Detaylı bilgi için tıklayınız.)

 

 

 

 ​

 

 

Nur Zeliha Kaman

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde; ‘Türk Orman Rejimi’ başlıklı tez ile yüksek lisans çalışmasını,  ‘Devlet Memurluğunun Sona Ermesi’ başlıklı tez ile doktorasını tamamlamıştır. ‘Elektrik Piyasası Lisanslarının Tabi Olduğu Hukuki Esaslar’ başlıklı çalışması ile 2012 yılında doçent unvanını almıştır. Başlıca çalışma alanları: İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku ve Enerji Hukukudur. ​ (Detaylı bilgi için tıklayınız.)

Ali Yeşilırmak

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup (1990) yüksek lisansını University of Texas at Austin (1996), doktorasını University of London at Queen Mary College’da (2004) tamamladı. Ocak 2013'te doçent oldu. 2011 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesine katıldı. Aynı zamanda Queen Mary College’de misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkçe ve İngilizce çok sayıda makale ve kitap bölümü yayımladı. Yayımladığı kitaplar şunlardır: Provisional Measures in International Commercial Arbitration (Kluwer 2005); Türkiye’de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri (İstanbul 2011); Libya’daki Durum ve Türk Yatırımcıların Haklarının Korunması (İstanbul 2011) (Macit Kenanoğlu ile birlikte yayıma hazırlanmıştır). Doktora çalışması için Schmitthhof bursunu almaya hak kazanmış; yüksek lisans çalışmaları sırasında ise Prof. Dr. Carl Baudenbacher'a araştırma görevliliği yapmıştır. Çok sayıda ICC, UNCITRAL, ad hoc, milli ve milletlerarası tahkimde hakemlik yapmıştır. Chartered Institute of Arbitrators'ın üyesidir. İstanbul Tahkim Merkezi, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarıları Hazırlama Komisyon üyeliği yapmıştır.​(Detaylı bilgi için tıklayınız.)

 

Ömer Çınar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup (2000), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisansını (2002) ve aynı anabilim dalında doktora çalışmasını (2009) tamamladı. Nisan 2011 tarihinde, Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosuna katıldı. Çeşitli dergilerde çok sayıda makalesi yayımlanan  Doç. Dr. Ömer Çınar’ın, “Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar” ve “Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi” isimli eserleri de bulunmaktadır. İlgi alanları, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve Tüketici Hukukudur. Bildiği yabancı diller ise, Almanca ve İngilizce’dir.​ (Detaylı bilgi için tıklayınız.)

 

Halil Rahman Başaran

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu (2001). College of Europe’ta (Belçika-2003) Avrupa Birliği Hukuku yüksek lisansını ve London School of Economics’te (İngiltere-2006) hukuk yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını ise 2010 yılında Uluslararası Hukuk-Avrupa Hukuku alanlarında Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Avusturya) yaptı. 2012 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosuna katıldı. Uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Araştırma alanları Uluslararası Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku’dur. Dr.Basaran’ın bildiği yabancı diller İngilizce, Fransızca ve Almancadır. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)​

 

 

Mustafa Yaylalı

Lisans eğitimini Maastricht Üniversitesi'nde tamamladı (Hollanda, 2005). Ardından Brüksel'de bulunan (KUB and FUSL) Hukuk Teorisi Akademisi'nde Avrupa Hukuk Teorisi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı (Belçika, 2006). Siyaset Teorisi üzerine yaptığı doktora çalışmalarını tamamlayarak LUISS Guido Carli Üniversitesi'nden bu ünvanı aldı (İtalya, 2011). 2012 yılında Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosuna katılan Dr. Mustafa Yaylalı'nın başlıca çalışma alanları Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Siyaset Kuramı konuları ve özellikle Hukuk ve Toplum teorileri, Doğa Hukuku, Birleştirici Demokrasi, Liberalizm / Liberteryenizm başlıklarıdır.​ (Detaylı bilgi için tıklayınız.)

 

 

N. G. Sunara Samsudeen

Lisans eğitimini Sri Lanka’daki Colombo Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bitiren Samsudeen, yüksek lisansını modern kölelik şekilleri ve yerinde edilme konulu teziyle aynı Üniversitede tamamlamıştır. Oslo Üniversitesi’nde barış araştırmaları konusunda lisansüstü çalışmalarda bulunmuştur. Uluslararası hukuk diploması da bulunan Samsudeen, doktorasını rezervasyon hukuku alanında yapmayı planlamaktadır. Çalışma alanları, insan hakları hukuku, insancıl hukuk ve uluslararası hukuktur. Yönetişim ve kalkınma sektöründe 17 yıldan uzun bir sürelik deneyime sahip olan Samsudeen, bu alanda ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerine seminerler vermiş, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın çeşitli projelerinde yer almıştır.​

Özge Bozkurt

2012 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.  İstanbul  Barosu’na bağlı olarak başladığı avukatlık stajını 2013 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı yüksek lisans programını tamamladı. Halen Ceza Hukuku alanında doktora çalışmalarına devam etmekte olup, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ceza hukuku araştırma görevlisidir.

Ömer Faruk Petek

Lisans derecesini ÖSYM burslu olarak Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk fakültesinden aldı.(2009) Avukatlık stajını tamamlayarak İstanbul Barosuna kabul edildi.(2010) Aynı yıl kabul edildiği Galatasaray Üniversitesi Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programını tamamladı. 2011 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosunda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta ve doktora çalışmalarına İstanbul Şehir Üniversitesinde devam etmektedir. 

 

Pınar Yazıcı
2009 yılında yüksek onur derecesiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ceza hukuku asistanlığı ve iki dönem çeşitli federasyonların spor hukuku dosyalarının bilirkişiliğini yapmıştır. Çeşitli uluslararası sempozyumlarda yayınlanmış tebliğleri bulunmaktadır. 2012 yılı Ekim ayı itibarıyla İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku araştırma görevlisidir. İstanbul Şehir Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans programını tamamlamış olup, Anayasa Hukuku alanında doktora çalışmalarında devam etmektedir.  Bildiği yabancı diller İngilizce ve Almancadır.
 
 
Şerife Gündoğan

İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2012 yılında mezun oldu.  Aynı yıl kabul edildiği  İstanbul Şehir Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programını tamamladı.  Halen Kamu Hukuku alanında doktora çalışmalarına devam etmekte ve fakültemiz bünyesinde Genel Kamu Hukuku alanında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 

Muhammed Ali Aydın

2013 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesinde tamamladı. Hâlen Şehir Üniversitesi’nde Kamu hukuku alanında doktora çalışmalarına ve  İdare hukukunda araştırma görevliliğine devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca bilmekte olup Fransız yarı başkanlık sistemi ve bağımsız idari otoriteler üzerine çalışmaktadır.

Dursun Saat

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden onur derecesiyle mezun olan Dursun Saat aynı yıl İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programına kabul edildi. Sigorta Hukuku alanında yazdığı tezle yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmalarına İstanbul Şehir Üniversitesinde devam eden Saat,  halen Fakültemiz Özel Hukuk Anabilimdalı Ticaret Hukuku alanında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.​


​​​​​​​​​​​​​​